Spechtenstraat 18, 3078 Everberg

 

HUISREGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemene bepalingen

Het huisreglement en de algemene voorwaarden van Akwa Wellness (vertegenwoordigd door Ceejee BV, KBO nr. 0807.242.215, zetel gevestigd te Spechtenstraat 18, 3078 Everberg) zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen Akwa Wellness (op al onze locaties) en de klant.

Iedereen die een reservatie maakt bij Akwa Wellness, verklaart zich automatisch akkoord met het huisreglement en de algemene voorwaarden van Akwa Wellness.

Een reservatie kan op de volgende manieren: per telefoon, per e-mail, per SMS (e.d.), onze sociale media, of via onze online agenda's.

Reservaties zullen via e-mail of SMS worden bevestigd, reden waarom bij reservatie aan de klant verzocht wordt diens contactgegevens mede te delen.

Van zodra Akwa Wellness een bevestiging stuurt van de reservatie, is deze definitief. Akwa Wellness kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeerde contactinformatie.

Ongeacht of er al dan niet een voorschot of volledig werd betaald door de klant, wordt de overeenkomst geacht te zijn voltrokken tussen partijen middels de bevestiging van de reservatie.

Indien de klant gebruik wenst te maken van een cadeaubon, dient hij dit op het moment van de reservatie duidelijk kenbaar te maken aan Akwa Wellness. Indien dit niet gebeurt, kan de betaling met de cadeaubon worden geweigerd.

Aanbiedingen, promoties en lastminutes zijn steeds beperkt en kunnen niet worden gecombineerd met eventuele andere kortingen.

De klant dient de afgesproken uren te respecteren en tijdig het complex te verlaten, zodat iedereen zijn besproken wellnessreservatie ten volle kan benutten in een gereinigde omgeving.

De ruimte dient op tijd te worden verlaten en op een ordelijke, propere manier worden achtergelaten. Is dit niet het geval kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het extra poetswerk.

Bij laattijdig verlaten van de faciliteitenruimte zal de extra tijd aangerekend worden aan het dubbele van het geldende uurtarief, per eenheid van 10 minuten.

Indien de klant laattijdig aankomt of niet verschijnt op het gereserveerde moment, wordt geen bedrag in mindering gebracht voor de eventuele vermindering van de duurtijd van de gereserveerde dienst, ongeacht de reden van de vertraging of het niet opdagen. Het volledige bedrag dient te worden betaald.


Het is belangrijk om op tijd te komen. Indien u niet op tijd voor uw reservatie aankomt, kan het zijn dat er niet onmiddellijk een medewerker voor u beschikbaar is. Deze wachttijd verlengt ook de geboekte tijd niet.


Akwa Wellness heeft het recht om mensen te weigeren of uit het complex te (laten) ontzetten om gelijk welke reden.

Vanaf 3 volwassenen wordt er steeds een identiteitskaart gevraagd. Na afloop, en na controle van de ruimte, wordt deze teruggegeven.
  

2. Tarieven en betalingen

De prijs is afhankelijk van het aantal personen, de duurtijd en het tijdstip.

De prijs voor de gereserveerde diensten, inbegrepen eventuele consumpties, wordt afgerekend bij het begin van het bezoek. Heeft de klant nog extra's geconsumeerd dan dient dit direct na afloop van de sessie betaald te worden.

De klant verklaart zich akkoord met de door Akwa Wellness aan de klant bekendgemaakte tarieven. De klant verklaart zich eveneens akkoord met de door Akwa Wellness aan de klant bekendgemaakte supplementen, indien deze van toepassing zijn.

Akwa Wellness vraagt volledige betaling vooraf. Uitzonderlijk wordt slechts een voorschot gevraagd. Het voorschot bedraagt ten minste 50% van de totale prijs van de reservatie en dient uiterlijk 36 uur voor de welnessreservatie betaald te zijn. Akwa Wellness behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. 

Betalingen/voorschotten worden nooit terugbetaald, ook niet bij gevallen van overmacht (zoals bijvoorbeeld een nachtklok, een lockdown, ziekte, ongevallen, natuurrampen enzovoort).


Voor iedere aanpassing van een reservatie vragen wij ten minste 10€ administratiekosten.

Akwa Wellness behoudt zich tevens het recht voor om de reservatie van de klant éénzijdig te annuleren indien niet is voldaan aan de voorwaarden.

Akwa Wellness behoudt zich het recht om een reservatie eenzijdig en zonder vergoeding te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld technische problemen of beslissingen van de overheid.


3. Annulaties

Boekingen zijn steeds definitief en niet annuleerbaar door de klant.

  
4. Veiligheid, hygiëne en gezondheid

Voor het in gebruik nemen van het wellnessfaciliteiten, is om hygiënische redenen het nemen van een douche verplicht.

In het wellnesscentrum is plaats voor romantiek, niet voor erotiek. Bij inbreuk hierop dient de klant het wellnesscentrum onmiddellijk te verlaten. Eventuele kosten worden aangerekend aan de klant.

Kinderen (tot en met 15 jaar) dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassene.

Ouders dienen de nodige maatregelen te nemen opdat hun kind(eren) de hygiëne en de veiligheid zou(den) respecteren. Akwa Wellness is hiervoor nooit aansprakelijk.

  

4.1. Verboden

De aanwezigheid van huisdieren in het wellnesscentrum is uitdrukkelijk verboden.

Het is strikt verboden producten toe te voegen in de jacuzzi, sauna, stoombad of zwembad.

Duiken of springen (bommetje) in het zwembad is niet toegelaten.

In de ruimtes van Akwa Wellness is het uitdrukkelijk verboden te roken.

Het is uitdrukkelijk verboden de instellingen van de apparatuur te wijzigen.

Het bezit of gebruik van eigen drank, etenswaren en verdovende middelen is strikt verboden. Indien toch eigen drank en etenswaren worden meegebracht en/of genuttigd, zal een vergoeding van € 50,- worden aangerekend en kan de klant uit het complex worden ontzet. Bij betrapping op het bezit of gebruik van verdovende middelen zal onmiddellijk de politie worden verwittigd. Wij kunnen u, voor of na afloop van uw reservatie, vragen om ons de inhoud van uw tassen te laten zien.4.2. Verplichtingen 

In het wellnesscentrum is het gebruik van badslippers verplicht, dit voor de veiligheid en de hygiëne.

Het gebruik van een handdoek in de sauna, op de loungechairs en op alle stoelen en banken is verplicht. Het volledige lichaam dient op de handdoek te rusten, ook de voeten worden op een handdoek geplaatst.

Heeft de klant geen handdoeken of badslippers bij, dan moeten deze vooraf aangekocht/gehuurd worden bij Akwa Wellness.

De klant dient ervoor te zorgen dat de gebruikte apparatuur en infrastructuur droog blijft. De klant zorgt eveneens voor een droge ondergrond van de plaatsen die werden bezocht.

Het gebruik van de douche na elke saunasessie is verplicht.

De rust dient te worden gerespecteerd in het volledige wellnesscentrum.


Onze buren houden ook van hun rust. Lawaai op de parking moet steeds tot een minimum beperkt blijven.


Gelieve geen afval achter te laten.


5. Aansprakelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor diens eigen gezondheid. In geval van twijfel omtrent de geschiktheid met betrekking tot een aangeboden dienst, dient eerst raad te worden gevraagd aan de huisarts of een gespecialiseerde arts.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de ter beschikking gestelde faciliteiten.

Akwa Wellness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies of diefstal van enig voorwerp van klanten of derden. Akwa Wellness zal nooit verplicht kunnen worden hiervoor een schadevergoeding te betalen.

Wanneer schade aangebracht wordt door de klant, dient dit onmiddellijk door de klant te worden gemeld en zal deze instaan voor de vergoeding van deze schade.

Wanneer de toegebrachte schade tot gevolg heeft dat de wellness niet meer behoorlijk kan functioneren, zal een schadevergoeding van ten minste € 1500,- per dag dienen te worden betaald, te rekenen vanaf de dag waarop de schade werd toegebracht tot en met de dag waarop deze definitief hersteld werd.

Akwa Welness heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt te zijn voor zichzelf of voor anderen en elke persoon die het huisreglement of de algemene voorwaarden niet naleeft, de toegang te ontzeggen of uit het wellnesscentrum te (laten) zetten. Hieruit kan geen enkele aansprakelijkheidsclaim volgen jegens Akwa Wellness.6. Toepasselijk recht

Op al de rechtsverhoudingen is het Belgische recht van toepassing. 

Voor eventuele geschillen zal steeds het Nederlands als voertaal gebruikt worden. Indien de klant het Nederlands niet of onvoldoende machtig is, kan Akwa Wellness communiceren in een andere taal (bijvoorbeeld Frans of Engels). Deze communicatie is echter een dienst waaruit geen rechten kunnen ontstaan.

Deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig in het Nederlands. Eventuele vertalingen hebben geen rechtsgrond.

Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd.Homepage

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram